Ansatte kan ha pustet inn asbeststøv

Asbest i rådhuset

BYGGESTANS: Den 28. februar måtte Arbeidstilsynet gripe inn og stoppe arbeidet med asbest ved Volda rådhus. Foto: Erling Rognhaugen

Arbeidstilsynet måtte gripe inn etter at ansatte i Volda kommune kan ha fått i seg helsefarlig asbeststøv.

Det var 28. februar i år at byggearbeid i rådhuset i Volda ble stanset av Arbeidstilsynet. Hele 17 kontorer måtte stenges av og de ansatte måtte flyttes til midlertidige arbeidsplasser.

Tilsynet mener kommunen har brutt loven. Volda kommune og «Sør Mur og Bygg AS», som utførte arbeidet på vegne av kommunen, hadde ikke en plan klar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Kan ha blitt eksponert

Volda kommune ga selskapet «Sør Mur og Bygg AS» arbeidet med å fjerne asbest fra Volda rådhus. Sør Mur og Bygg AS meldte til Arbeidstilsynet at de skulle starte arbeidet 27. februar. På den tiden hadde ikke selskapet tillatelse til å jobbe med asbest. Arbeidstilsynet gikk inn i saken og stoppet arbeidet dagen etter, den 28. februar.

I Arbeidstilsynets rapport går det fram at de ansatte kan ha blitt utsatt for asbest i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet. Kommunen har opplyst at de har etablert et eget register over disse ansatte.

På grunn av at Arbeidstilsynet stoppet arbeidet, hyret Volda kommune inn et kvalifisert rengjøringsbyrå til å rense og fjerne asbesten i bygningsmassen. 17 kontorer i Volda rådhus ble stengt, og ansatte ble flyttet til andre arbeidsplasser.

Til Møre 3. mars fortalte Kjell Magne Rindal, eiendomssjef i Volda, at asbestfiber ble oppdaget under en rutinekontroll.

– Det er ikke oppdaget asbest i lufta, bare på en tape-prøve. Det har ikke vært behov for å sende noen til helsekontroll. Det hele er egentlig ganske udramatisk, men vi tar likevel alle forhåndsregler. Selvfølgelig i samarbeid med Arbeidstilsynet, sa Rindal til lokalavisa.

Lovbrudd

Ifølge Arbeidstilsynets rapport til Volda kommune, som kom etter tilsynet, står det:

«Volda kommune har ikke bedt om å få oversendt skriftlig dokumentasjon på at virksomheten (Sør Mur og Bygg AS) hadde nødvendig tillatelse før oppstart av arbeid med asbest»

Dette gjorde at både ansatte ved Volda rådhus og arbeidere som jobbet med rehabiliteringen, kan ha pustet inn asbeststøv og utsatt seg selv for helsefare.

I tillegg til å utsette deres arbeidstakere for en økt helsefare, har de også utsatt arbeidstakere fra Volda kommune for unødvendig risiko for å bli eksponert for asbest, påpeker Arbeidstilsynet overfor byggefirmaet i sin rapport.

Verken Volda kommune eller Sør Mur og Bygg AS har dokumentert til Arbeidstilsynet at det har blitt laget en sikkerhetsplan før arbeidet startet. Begge parter har derfor fått et varsel om pålegg om at dette må forbedres.

Svein Arne Laugen i Arbeidstilsynet. 
Foto: Arbeidstilsynet

Saksbehandler og overingeniør Svein Arne Laugen i Arbeidstilsynet, mener at pålegget er alvorlig.

– HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er en viktig del av planleggingen av et arbeid. I dette tilfellet har ikke partene kommet med dokumentasjon på at det har vært utarbeidet en risikoplan, før det skulle arbeides med asbest, sier Svein Arne Laugen til Nærnett.

Laugen forteller også at Arbeidstilsynet har fått kopi av en mal til risikoplan, men at den ikke er fylt ut.

OPPVASK: Asbest i fast form ble oppdaget i tredjeetasje og i underetasjen i Volda rådhus.

Mer lovbrudd

Etter byggherreforskriften er det eieren av bygget som har plikt til å kartlegge om det er asbest i bygningsmassen før arbeidsfolk starter jobben. Hvis det blir funnet asbest er ett av tiltakene å gi håndverkere og andre som er engasjerte til å arbeide i bygningen alle relevante opplysninger før de begynner arbeidet på stedet.

– Før oppstart av arbeidet ble det oppdaget en foring i vinduet av samme type materiale (asbest) som en ikke var klar over. Utførende (Sør Mur og Bygg AS) ble kontaktet og de kartla hvor mange slike foringer dette var snakk om i bygget. Det ble funnet denne type foring i 3. etasje og underetasjen, skriver eiendomssjef Rindal i en e-post til Nærnett.

Asbest er ikke farlig i fast form. Det er når materialer som er dekket av eller inneholder asbest blir skadet, at det blir helseskadelig. For å håndtere asbest, må arbeiderne bruke sikkerhetsutstyr, og ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det må også være en avgrenset sone, som holder skadelig støv innenfor barrieren og som hindrer at andre enn de med sikkerhetsutstyr puster inn støvet.

I tilfellet med rådhuset erfarer Nærnett at sikkerhetsutstyr ikke ble brukt riktig og at området rundt arbeidet ikke ble avgrenset etter forskriftene.

Uklart om kommunen visste om asbesten

Alle som oppholder seg i området som er forurenset av asbest, kan være utsatt for risiko. Å puste inn asbestfiber kan på lang sikt gi alvorlige helseskader som lungekreft, brysthinnekreft og asbestose, en sykdom som over tid kan føre til at lungevev omdannes til arrvev. Det må poengteres at i denne saken, så ble ikke personalet i Volda rådhus utsatt for langvarig risiko, i og med at arbeidet ble stoppet etter en dag.

Kjell Magne Rindal, eiendomssjef i Volda snakket om dette til Møre den 3. mars.

– Det har blitt påvist asbest på fem kontor i tredje etasje på Volda rådhus, sa Kjell Magne Rindal til Møre.

Sjurgard er rådmann og øverste administative ansvarlig i Volda kommune.
Foto: Volda kommune

Det kan derfor virke som at Volda kommune ikke hadde kartlagt asbesten før arbeidet med å bytte ut vinduer i rådhuset startet.

På spørsmål om Volda kommune visste om det var asbest i rådhuset, svarer rådmann Rune Sjurgard dette:

– Asbest er vanlig byggemateriale i eldre bygg. Det er ikke noen spesielle utfordringer med å håndtere dette med gode rutiner, opplyser Sjurgard til Nærnett.

Den medskyldige

Volda kommune er ikke alene skyldig for det som skjedde. Selv om de ga arbeidet til «Sør Mur og Bygg AS», uten at selskapet hadde tillatelse til å jobbe med asbest, så har heller ikke det selskapet fulgt retningslinjene til Arbeidstilsynet.

– Etter informasjon Arbeidstilsynet har fått har Sør Mur og Bygg AS sagt til Volda kommune at de har de nødvendige tillatelsene, for å utføre arbeidet med asbest. Dette hadde de ikke på tidspunktet arbeidet startet. Det er alvorlig at de ikke har kartlagt risikoen med arbeidet før oppstart, sier Laugen.

Selskapet fikk de nødvendige tillatelsene til å jobbe med asbest 9. mars i år. Eiendomssjef i Volda kommune opplyser at Polygon tok over jobben med å fjerne asbesten i Volda rådhus.

I meldingen fra Sør Mur og Bygg AS til Arbeidstilsynet, som informerer at de skal jobbe med asbest, står det at den planlagte startdatoen var 27. februar og skulle slutte 1. april.

Sør Mur og Bygg AS sendte også inn meldingen for sent. Minimumstiden er en uke, men selskapet sendte den inn fire dager før de startet å jobbe.

Dette skal Arbeidstilsynet gjøre

Volda kommune har frist til 7. april med å svare på tilsynsrapporten. Sør Mur og Bygg har frist til 13. april. Begge vil da motta et eget brev om den videre oppfølgingen. På hovedorganisasjonen Virke sine nettsider står dette:

Om det ikke kommer noen nye opplysninger

«Arbeidstilsynet kan pålegge virksomheter å utbedre forhold som ikke tilfredsstiller krav i regelverket. Arbeidstilsynet varsler virksomheten skriftlig om mangler som blir avdekket under tilsynet.»

Både Volda kommune og Sør Mur og Bygg AS må etter pålegget forbedre rutinene sine med kartleggingen av aktuelle risikoforhold.

Om det ikke kommer nye opplysninger inn til datoene nevnt over, så vil Arbeidstilsynet fatte påleggene. Da kommer det en ny dato for når dokumentasjonen skal være inne. 

DETTE ER ASBEST:

- Asbest ble ofte benyttet som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Det har også vært brukt som isolasjonsmateriale, bla rundt rør.

- Asbest er fellesbetegnelse på flere materialer som finnes naturlig i bergarter. På grunn av en rekke gunstige egenskaper har asbest litt brukt i bygg langt bakover i tid. I 1980 ble den gjort ulovlig.

- Om materialer som inneholder asbest blir skadet, kommer det asbeststøv. De små fibrene gjør at kroppen ikke klarer å bryte dem ned, de blir værende i lungene hvor de kan gi kreft.

- For at asbeststøv skal være farlig, må du oppholde deg over lengre tid i et miljø med mye asbeststøv.