Ørsta kommunestyre: Ja til ferie-SFO - nei til sosial profil

nei til kommunefinansiert ferie-sfo

Illustrasjonsfoto: Det blir ferie-SFO, men foreldrene må betale for tilbudet. Foto: Aina Ebube Helgheim

– Marit Aklestad leker julenisse i mars, sa Ole Perry Saure (SP) om Aklestads forslag om å la kommunen dekke 1,5 millioner av utgiftene til ferie-SFO. Hun vil at kommunens SFO-tilbud i feriene skal være tilgjengelig for alle. Sånn blir det ikke.

I dag vedtok Ørsta kommunestyre at SFO-året skal bli 1,5 måneder lenger. FAU har etterlyst at Ørstaungene skal få ferie-SFO som en integrert del av ordinær SFO, og ønsket skal nå innfris.  Et flertall i forrige ukes møte i levekårsutvalget gikk inn for Marit Aklestad (SV)  sitt forslag om at kommunen skal spare foreldrene den ekstra utgiften med ferietilbudet. Da hun foreslo det samme i dagens møte, sa politikerne nei.

Marit Aklestad (SV) sitt forslag om å gi ferie-SFO en sosial profil, ble nedstemt. Foto: Aina Helgheim.

Aklestad la frem tre konkrete punkter som ikke stred i mot selve prinsippet om å innføre et integrert ferie-SFO. Det første var å bruke 1,5 millioner fra kommunens disposisjonsfond for å dekke utgiftene til de ekstra SFO-ukene. Dessuten ville hun at det skulle legges inn i økonomiplanen en fremtidig tilsvarende finansiering av tilbudet, slik at disposisjonsfondet ikke benyttes utover det første året. Det tredje punktet gikk på at levekårsutvalget setter ned et utvalg for å evaluere ordningen etter et år. 

Odd Magne Vinjevold (Frp) mente Marits forslag kunne stemmes over punkt for punkt. Foto: Aina Helgheim.

 

Måtte velge enten eller

Tross protester fra blant annet Odd Magne Vinjevold (FrP), valgte Ordfører Aam å sette administrasjonens forslag opp mot Aklestads tre nye punkter. Under debatt om avstemningsmetoden, gikk rådmann Wenche Solheim på talerstolen og uttrykte i smått politiske ordelag hvorfor det nå var nødvendig å stemme for administrasjonens originale forslag. – Foreldrene trenger å vite hva de skal forholde seg til, sa hun. 

At Aam satte forslaget om ferie-SFO som helhet, opp mot Aklestads forslag til ny finansieringsmetode, gjorde at kommunestyrerepresentantene ble nødt til å velge bort hele administrasjonens forslag om ferie-SFO dersom de ønsket at kommunen skal inn med midler. Marit sitt forslag fikk bare fire stemmer, og falt.

Ole Perry Saure (SP) mente det var litt tidlig å leke julenisse i mars når budsjettrundene går om høsten. Foto: Aina Helgheim

 – Noen kommer nok til å påstå at jeg burde vente til budsjettrundene med dette, men jeg vil ta det opp nå, sa hun før møtet begynte. Det skjedde også. Senterpartiets Ole Perry Saure mente det ikke passer seg å fremme forslag om å bevilge penger utenom arbeidet med budsjett og økonomiplan. 

– Dette er sparepengene våre, sa Fredrik Langlo fra Ørsta Høgre. Ordfører Stein Aam (SP) var svært aktiv i dagens møte, og var på talerstolen under flere av debattene. Han sa at det ikke var aktuelt for ham å støtte Aklestads forslag. 

 

– Enig i intensjonen

Yngve Frøland (Sp) mener man bør behovsprøve SFO-satsene. Foto: Aina Helgheim.

Yngve Frøland var enig i Marits argumentasjon. – Det er ikke greit at foreldre med lav inntekt ikke får jobbet i feriene fordi SFO er for dyrt, sa han engasjert. Han la frem et forslag hvor han ba administrasjonen se på muligheten for å behovsprøve foreldrebetalingen til SFO for å hjelpe de fattigste familiene. Hans forslag ble enstemmig vedtatt. 

– Det er ikke bare de aller fattigste som sliter med høye SFO-priser, sier Marit. Hun mener 3690 kroner i måneden per barn, er mye også for middelklasseforeldre. – I Volda bruker kommunen 8800 kroner per barn på SFO, vi må ta sosialt ansvar også i Ørsta, sier hun.

– Nå må jeg bare fortsette å sette dette på dagsorden frem mot arbeidet med økonomiplanen, avslutter Marit.