Dette kan Søre Sunnmøre få i statsbudsjettet

Statsbusjettet 2020 Søre Sunnmøre

UTBEDRING: Regjeringen foreslår å sette av midler til utbedring av ferjekaiene på sambandene Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad, i forbindelse med innføring av nye ferjer (Foto: Håkon Kvam Lyngstad)

Kl. 10.00 la regjeringen fram forslaget til statsbudsjettet for 2020. Under kan du lese hvor mye penger regjeringen vil tildele de ulike tiltakene på og rundt Søre Sunnmøre.

Saken oppdateres.

Blant annet minker kravet på hvor mye kommunene kan kreve av eiendomsskatten fra fem promille til fire promille. De foreslår å neste år bruke 243,6 milliarder kroner fra oljefondet. I år bruker de 246,2 milliarder kroner fra fondet, og det er dermed en liten nedgang i hvor mye oljepenger regjeringa velger å bruke.

Regjeringen vil bevilge 59,4 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Midler til utbedring av ferjekaier

Regjeringen setter av midler til å starte byggingen av forbikjøringsfelt på E39 ved Ørskogfjellet, mellom Ålesund og Vestnes kommune.

Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Regjeringen setter blant annet av midler til utbedring av ferjekaiene på sambandene Festøya-Solavågen og riksvei 651 Volda-Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer, Ørsta, Volda og Sula kommune. Det settes også av midler til utbedring av Rotsethorntunnelen på E39 i Volda kommune.

Ikke penger til Stad skipstunnel

I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 milliarder kroner, og at netto nytte er beregnet til -3,1 milliarder kroner.

Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert, og er nå til gjennomgang i departementet. Det er dermed ikke innvilget penger i årets statsbudsjett til Stad skipstunnel.

Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjeneste

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes.

Det bevilges 856,1 millioner kroner til drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Fra 1. januar 2021 er Hurtigruten AS og Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene.

Fornyet kontrakt om drift for flyruten Ørsta-Volda-Bergen

I budsjettet er det også foreslått å kjøpe innenlandske flyruter på over 700 millioner kroner. I 2019 fornyet Samferdselsdepartementet kontrakt om drift for flyruten Ørsta-Volda-Bergen til 2024.

Ti millioner til bygging av overvåkingssystem i kystsonen

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 2 450 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av ti millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring.

Det foreslås også å bevilge fem millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Vil øke rammene til låneordning med 200 millioner

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til om lag 9 mrd. kroner. Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som deler ut penger til bedriftene, er landsdekkende. Bedrifter i Møre og Romsdal kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 54,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Møre og Romsdal gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Møre og Romsdal 1013,3 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge, fra alle departementer.

Regjeringen foreslå også å øke rammene til Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Møre og Romsdal 91,3 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen. 

Mediebygg i Volda

I statsbudsjettet for 2020 tildeles Høgskulen i Volda 375 millioner kroner.

Regjeringen har allerede i 2019 gitt klarsignal til å starte bygging av et nytt mediebygg ved høyskolen, og deler av den totale summen skolen blir tildelt, skal brukes til å starte byggearbeidet. Kunnskapsminister Iselin Nybø har tidligere lovet 50 millioner kroner til prosjektet i neste års budsjett. 

Kostnadsrammen på mediebygg-prosjektet ligger totalt på 212 millioner kroner.

Støtte til tarmkreft screening

Regjeringen vil bruke 24,7 millioner kroner på et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år. Regjeringen ønsker å gjøre det landsdekkende innen 2024.

For forbrukerne

  • Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner. 
  • Handel i utlandet skal være tollfritt inntil 3000 kroner.
  • Flypassasjeravgiften øker med to prosent.
  • Vin og sprit får økte alkoholavgifter med 2,0 prosent.