Trange kår? Ikke kommunens problem

Trange kår? Ikke kommunens problem

Antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt øker. (FOTO: Nærnett)

Volda kommune har flere fattige barn enn noen annen kommune på Søre Sunnmøre. Barnefattigdom står likevel ikke på kommunens dagsorden.


 

Antallet fattige barn øker over hele landet. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) lever i overkant av 140 barn i Volda i familier med vedvarende lavinntekt, også kjent som barnefattigdom. 

Få kommunale tiltak

I Volda har barn muligheten til å delta gratis på ulike aktiviteter. Frivilligsentralens sommerprogram for barnefamilier i 2019 hadde i alt 623 deltakere. Røde Kors arrangerer ulike ferieturer og fritidsaktiviteter. Fotballfritidsordningen (FFO) kan være et billigere alternativ til barna enn vanlig fotballtrening. Kommunen arrangerer ingen av disse ordningene. 

Leder for Røde Kors Volda, Audun Høidal, skulle ønske det fantes flere tiltak. Samtidig forstår han at dette kan være vanskelig å gjennomføre.

‑ Selvfølgelig skulle kommunen gjort mer. Men de har også utfordringer. De burde ansatt folk som kunne jobbet spesifikt med oppgaven, men det koster jo fort en million, sier Høidal.

Statistikk hentet fra BUFDIR, som følger EU sin skala for barnefattigdom. Tallene ble sist oppdatert i 2017.
Statistikk hentet fra BUFDIR, som følger EU sin skala for barnefattigdom. Tallene ble sist oppdatert i 2017. 

Ordfører Sølvi Dimmen sier at barnefattigdom ikke har blitt behandlet som en egen sak i kommunestyret.


‑ Barnefattigdom som problem har ikke hatt et veldig sterkt fokus politisk. 

Oppsøker ikke vanskeligstilte

Dimmen nevner likevel ett konkret, kommunalt tiltak, nemlig utlånssentralen. Utlånssentralen er en utleiestasjon hvor folk kan låne for eksempel ski, klær, eller annet utstyr barna ikke har tilgang på.

I 2017 skrev Nærnett en sak om barnefattigdom. Daværende ordfører Jørgen Amdam fortalte da at kommunen ikke drev oppsøkende virksomhet overfor vanskeligstilte. Dimmen bekrefter at det ikke har endret seg og sier at familier selv må oppsøke de hjelpeapparatene som finnes. 

‑ De som trenger saksstøtte kan oppsøke NAV eller barneverntjenesten, sier Dimmen.

Ordfører Sølvi Dimmen (SP) er ikke fornøyd med at enkeltefamilier i Volda lever under fattigdomsgrensen. Men det er opp til de enkelte familiene å ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. (FOTO: Maria Sandum Bergh). 

‑ Veldig trist

Marit Aklestad (SV) fra kommunestyret i Ørsta, mener at kommunene har for få tiltak mot barnefattigdom. 

‑ At kommunen ikke prioriterer barnefattigdom er veldig trist.

Aklestad har blitt kontaktet av folk som forteller henne om skam. Hun sier at mange kanskje ikke tør å be om hjelp fordi det er skamfullt. 

‑Jeg har blitt fortalt om barnefamilier som må velge mellom å kjøpe Donald Duck blad eller brunost den uken. Det er ikke sånn man tenker at skal skje i Norge. 

Aklestad er ikke i tvil om hvem som sitter med ansvaret. 

‑ Det er så klart kommunen som har hovedansvar for å jobbe mot barnefattigdom. Frivillig arbeid er flott og viktig, men det skal bare være et supplement. Grunntilbudet er et kommunalt ansvar. 

Barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt kan oppleve å være utenfor fellesskapet. Ulikheter blir ekstra synlig hos barn, og dette kan få negative konsekvenser for barnets psykiske og fysiske helse.

‑ Unge trenger å føle et fellesskap. Fattigdom er kanskje verst for barnefamilier, sier Aklestad. 

‑ Ansvarsfraskrivelse 

SV politiker Marit Aklestad er uenig i at mangel på ressurser kan brukes som et argument for å ikke gjøre nok for barna fra lavinntekstfamilier. 

‑ Det vil slå tilbake på oss som samfunn å ikke sette inn tiltak tidlig nok. 

Hun mener tiltakene kan spare kommunen for utgifter knyttet til ungdomsproblemer og institusjoner. 

‑ Dette er ansvarsfraskrivelse fra Volda Kommune.

Marit Aklestad (SV) savner kommunale tiltak mot barnefattigdom. (FOTO: Privat).

Ordføreren svarer

Ordfører Sølvi Dimmen har ikke et klart svar på hvorfor Volda har flere fattige barn enn resten av Sunnmøre. Hun understreker at det ikke er tilfredsstillende for noen at barn lever under fattigdomsgrensen i Norge. 

‑ Hva sier du til at Marit Aklestad sier at kommunen fraskriver seg ansvar i denne saken?

‑ Det er jo et spørsmål om hva man mener kommunen skal ta ansvar for, sier Dimmen.