– En fare for flytrafikken

ulovlig droneflyging

KRITISK: Lufthavnsjef på Hovden, Sverre Bae, mener ulovlig droneflyging kan få fatale konsekvenser. Foto: Ruben Lund Alfheim

Ulovlig droneflyging kan utgjøre en trussel for sikkerheten på Hovden, mener lufthavnsjef.

– Det er ikke alle som forholder seg til regelverket, og det er en stor utfordring. Vi oppdager stadig vekk droner innenfor forbudssonen vår. Det foregår mye droneflyging som ikke er registrert hos oss. Dette er en fare for flytrafikken, sier lufthavnsjef på Hovden, Sverre Bae.

På Ørsta-Volda lufthavn finnes det en forbudssone som alle droneflygere må forholde seg til. Det er ikke lov å fly nærmere enn fem kilometer fra flyplassen, og dette er en generell regel som gjelder for alle flyplasser. På Hovden er det imidlertid mange som ikke tar hensyn til lovverket.

– Vi har et regelverk som tilsier at droneflygere er pliktige til å varsle om de skal drive med droneflyging innenfor en radius på fem kilometer fra lufthavnen. Da må de ta kontakt med flytårnet for å varsle om aktiviteten. De må også oppgi telefonnummeret sitt, slik at vi har mulighet til å nå dem dersom de blir nødt til å avbryte droneflygingen på grunn av flytrafikken, sier Bae.

Han mener mange ikke vet at droneflyging medfører et stort ansvar, og at dronene er i stand til å skape stor skade.

– Det verst tenkelige scenarioet er om en drone kommer i kontakt med et fly. Vi har flytrafikk både med passasjerfly og luftambulanse og vi har en aktiv flyklubb. Hvis en drone på flere kilo treffer frontruten eller kommer i kontakt med motoren på et fly, kan det få fatale konsekvenser. Det kan være grunnlaget til en alvorlig luftfartsulykke.

– Kan få alvorlige følger

Lufthavnsjefen minner om det juridiske ansvaret droneflyging innebærer.

– Hvis du blir ansvarlig for en ulykke, kan det få alvorlige følger for den enkelte. Dersom vi får et havari som er forårsaket av en drone, vil droneflygeren få det juridiske ansvaret. Vi må henstille til at folk respekterer at det er en aktivitet som medfører risiko.

FARLIG: Droneflyging nær flyplasser kan få alvorlige konsekvenser for flytrafikken. Foto: Arkiv/Nærnett.no

Bae har registrert at droneflyging er en populær aktivitet, og påpeker at flyplassen ikke vil stille seg i veien for de som ønsker å fly med droner.

– Vi vet at droneflyging er kommet for å bli, og det aksepterer vi. Derfor er det viktig at vi spiller på samme lag. Vi vil ikke nekte noen å fly droner, men vi har ansvar for at flytrafikken foregår på en sikker måte. Vi ønsker ingen luftfartsulykker på grunn av droneflygere som ikke har kjennskap til regelverket, sier Bae.

Strenge krav

Luftfartstilsynet har utformet et regelverk som skal bidra til at droneflygingen foregår på en sikker måte. Lovverket krever at all flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, dyr eller eiendom for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. 

Det er strenge krav til flyging i norsk luftrom, og for å øke kunnskapsnivået om regelverket har Luftfartstilsynet spesifisert fem hovedregler på nettsidene sine. Lovverket henstiller til at droneflygerne viser hensyn, og inneholder konkrete regler om hvor høyt man kan fly og hvor nære folkemengder dronen kan være.

Berge Myrene driver med droneflyging på profesjonelt nivå, og er ikke i tvil om at mange amatører ikke er klar over retningslinjene.

– Profesjonelle droneflygere er pliktige til å holde seg innenfor lovverket. Amatører ser ikke alltid ut til å være bevisst på at de har de samme kravene å forholde seg til, og de er kanskje ikke klar over at de er ansvarlige for aktiviteten sin. De er imidlertid akkurat like ansvarlige som de profesjonelle.

Han understreker at lovverket er høyst nødvendig å forholde seg til, og at droneflygerne i verste fall kan bli erstatningspliktige ved ulykker.

– Regelverket til Luftfartstilsynet gjelder for både profesjonelle og amatører. For amatører er det et absolutt krav at man forholder seg til minsteavstanden på 150 meter, sier Berge.

Det er fritt frem for hvem som helst å kjøpe droner, og førerne av dronene må ikke være sertifiserte på noen måte.

– Det er ikke umulig at det hadde vært på sin plass med sertifisering for alle droneflygere. Dersom det kreves at førerne gjennomgår kurs før de får lov til å fly, kan det øke ansvarsbevisstheten.