Sporene som skaper kontrovers i Ørsta og Volda

Nærnett har via offentlige dokumenter og journalførte brev kartlagt konfliktene mellom kommunene, naboer og entreprenørfirmaet K A Aurstad AS.

«Vi skal vere ein ansvarleg og innovativ hovudentreprenør, som set spor både på land, i menneske og historia». Visjonen til K A Aurstad AS, presentert på nettsiden deres.

Det er liten tvil om at firmaet den siste tiden bokstavelig talt har satt sine spor i både natur og samfunn. Vi vil her fortelle, så kort og presist som mulig, de aktuelle historiene og eventuelle brudd på planer om Klubben og Klubben 2 i Ørsta kommune, og om Greifsneset og Langemyra i Volda kommune.

Aurstads uttak- og deponiområde
AURSTADS OMRÅDER: Områdene som er ringet rundt på kartet, er områder Aurstad har masseuttak og deponi. Kart: Google.

Klubben, Ørsta

K A Aurstad AS har de siste 15 årene produsert og levert materiale av sprengt fjell fra området Klubben, som ligger på Digernes. Berget består hovedsaklig av gneis.

«Ulovlig arbeid»

Den 13. mars i år kom Ørsta kommunes konklusjon i et brev til K A Aurstad AS, signert Kåre Hjelle, avdelingsleder for bygg- og oppmåling: «Ut frå korrespondanse og møte som er gjennomført i saka, finn kommunen å kunne fastslå at det er utført arbeid i strid med reguleringsplan». Kommunen viser til at de har «plikt til å stoppe ulovleg arbeid», og «kan ikkje aksepterer at det pågår arbeid i strid med reguleringsplan utan at løyve er gitt etter plan- og bygningslova. I oktober i fjor hadde kommunen åpnet et formelt tilsyn av Aurstad sin virksomhet på Klubben.

Dype krater nær veien

I tilsynet undersøkte kommunen om firmaet hadde sprengt og gravd dypere enn tillatelsen fra 2011 tilsier. Et annet spørsmål var om K A Aurstad AS hadde tatt ut for mye masse fra Klubben. Firmaet hadde ikke lov til å grave og sprenge ut masse lavere enn kote 34,9. Det vil si at de ikke kunne gå særlig dypere enn 2-3 meter under nivået til fylkesveien ved siden av.

Aurstads svar

Den 17. november i fjor skrev Per Kristian Langlo, administrerende direktør i K A Aurstad AS:

«Reguleringsplanen seier at lavaste planum skal vere kote 34,9. Det er korrekt at vi har sprengt ut masser lavare enn dette». Firmaet argumenterer at «det er vanleg prosedyre at ein må undersprenge og deretter fylle opp med egna masse til beskreve planum». Her velger firmaet å tolke reguleringsforskriftene friere enn hva kommunen gjør.

Den 7. mars i år kom firmaet med et nytt initiativ. De søkte om midlertidig dispensasjon i 2-3 år fra § 10 punkt 1 i reguleringsplanen for Klubben massetak. Uka etter avviste kommunen å behandle denne søknaden fordi den «er relativt generell, gir lite opplysningar om konkret omfang og er ikkje nabovarsla i samsvar med plan- og bygningslova». Kommunen etterlyser kartskisser og snitt som viser hvor og i hvilken dybde det er tatt ut masser i dag, og hva firmaet har til hensikt å ta ut på dispensasjon.

Naboenes klager

Konkrete klager fra naboene utløste Ørsta kommunes tilsyn. Dette er Sindre Digernes og Digernes grendelag sine viktigste klagepunkter, som ble sendt til formannskapet i Ørsta etter formannskapsmøtet 19. mars i år:

- Firmaet har tatt ut for mye masse, og har gravd dypere enn K A Aurstad AS sin kote på 34,9. Grendalaget Digernes mener at dette er lovbrudd. Også Ørsta kommune fastslår, i brevet som ble sendt 13. mars til K A Aurstad AS, at firmaet har utført arbeid i strid med reguleringsplan.

- Farlig tungtrafikk. Sjøvegen, fylkesvei 47, er sterkt preget av tungtrafikken som går til og fra masseuttaket, og naboene sier at barn i lek på Digernes er mest utsatt. De påpeker at dette er skolevei, og en uoversiktlig enfeltsvei. Dette skaper farlige situasjoner.

- Manglende sikring. Grendelagsleder Sindre Digernes har dokumentert med bilder at det 14-15 meter dype krateret ligger få meter fra veien, og at sikringen som stod der ikke var tilstrekkelig. «Denne manglende sikring er eit faktum uansett kor mange ganger vi har påpeika det, og uansett kor mange ganger Aurstad hevder han har utbedra det». Nærnett har vært i kontakt med Lisbeth Smørholm, seksjonssjef for Plan- og trafikkseksjonen i Statens Vegvesen i Møre og Romsdal. Hun skriver i en e-post at "nei, sikringen som stod der var ikke beregnet for kjørende trafikk, men for gående. Området ble etter hvert sikret med godkjent langsgående sikring for kjørende trafikk". Hun bekrefter at det heller ikke var søkt om arbeidsvarsling, men at dette nå er i orden.

- Støy og støv. «Dei har hatt drift til kl. 23 i mange periodar der det utføres boring, hakking og knusing. Også laurdagar». Knusing av stein gir store mengder støv «i form av støvnedfall på eigedomane våre og i lufta vi pustar inn», skriver de og viser til forurensingsloven.

- Sprenging. Digernes skriver at firmaet «på eige initiativ har montert rørslemålarar på husmuren min». Han har etterspurt disse målingene flere ganger uten å få dem. Naboene har flere ganger blitt oppringt av firmaet, og blitt bedt om å forlate huset ved sprenging «for å være på den sikre siden».

(Kilde: Klagernes egen oppsummering som ble sendt til kommunen etter formannskapsmøtet 19. mars).

Klubben 2

Klubben 2 er et urørt område som ligger rett over veien for Klubben. Området grenser helt ned til Ørstafjorden. Firmaet ønsker her å lage et nytt uttak. Ørsta formannskap vedtok 19. mars fem mot tre stemmer at Aurstads arbeid med detaljreguleringsplan kan holde fram. Naboene har reagert sterk på dette vedtaket.

Greifsneset, Volda kommune

På Greifsneset produserer og leverer Aurstad materiale av sprengt fjell og ur fra Rotsethornet. Firmaet skriver på sin egen nettside at anlegget på Greifsneset er en godkjent deponiplass for lagring av asfaltflak og betong.

Virksomheten har foregått i lang tid, men Volda kommune kjenner ikke til hvilke tillatelser som ligger til grunne for anlegget. I år søkte firmaet til Fylkemannen i Møre og Romsdal om å ta imot, mellomlagre og knuse 2000 tonn returasfalt og 2000 tonn returbetong fra masseuttaket. Fylkesmannen bad Volda kommune om å komme med en høringsuttalelse. Jørgen Vestgarden, utviklingssjef i kommunen, skriver i uttalelsen at kommunen ikke er kjent med at det foreligger en formell tillatelse for arbeidet.

Langemyra, Volda

K A Aurstad fikk i 20015 tillatelse til å drive deponi på Langemyra ved Furene. Volda kommune sendte ut pålegg om stans med umiddelbar virkning den 8. mars 2018. Kommunen mener at utfyllingen går langt utover løyvet som var gitt, både i omfang og volum. Kommunen skriver i pålegget om stans at arbeidet er ulovlig. De varslet tvangsmulkter dersom arbeidet fortsatte.

K A Aurstad AS har ikke nektet for at de har gått utenfor det tillatte området. De har også etablert en egen vei inn til deponiet som de ikke har søkt om og som ikke er godkjent.

Entreprenørfirmaet har etter pålegget om stans, sendt inn planer over hvordan de ønsker å utnytte området. Volda kommune har gitt beskjed om at planlagt tiltak er av et slikt omfang at de vil sette krav om detaljregulering av området.

– Under kommunens befaring på Langemyra, kunne vi se at firmaet uten tvil hadde gått lengre opp i lia enn de hadde lov til. Vi mener at de må sette i gang en prosess med detaljregulering av området, sier Jørgen Vestgarden, utviklingssjef i Volda kommune.

Dette er K A Aurstad:

K A Aurstad er et stort og svært lønnsomt maskinentreprenørfirma. Ørsta-bedriften omsatte for mer enn 500 millioner kroner i 2016. Det solide overskuddet før skatt var nesten 40 millioner.

På nettstedet proff.no går det frem at firmaet har omsatt for ca. 2.5 milliarder i femårsperioden 2012-2016. Overskuddet etter skatt (årsresultatet) har vært snaue 120 millioner i samme periode.

Firmaet, som har hovedkontor i Ørsta, ble startet av styreformann Kjell Arne Aurstad høsten 1985. I styret sitter Cato Aurstad, Per Kristian Langlo, Petter Espe og Oddvin Arne Breiteig. Jo-Stian Tverberg er nyansatt administrerende direktør i år. Firmaet eies av Aurstad Holding AS, hvor Kjell Arne Aurstad er eneaksjonær.

K A Aurstad har i dag over 200 ansatte. Arbeidsoppgavene består av å bygge infrastruktur som veier og tunneler, flyplasser, kraftanlegg, kommunaltekniske anlegg, i tillegg til boring, sprengning og masseforflytting. Deres overordnede strategi er å være hovedentreprenør i alle prosjektene de arbeider med, men de kan tidvis hente inn underentrepriser på tunnelarbeid, ifølge firmaets nettsider.

Statens Vegvesen

Firmaets største oppdragsgiver de siste ti årene har vært Statens Vegvesen. Her har Aurstad fått oppdrag for nærmere 2.1 milliarder. I Møre og Romsdal har de i dag blant annet veiprosjekter på E39 på Ekset og på fylkesvei 659 i Haram. I Sogn og Fjordane har de et større oppdrag på riksvei 5.

De skriver selv på sine nettsider at K A Aurstad er det største maskinentreprenørselskapet mellom Bergen og Trondheim, og at de har kontrakter på om lag alle tunnelmasseutkjøringene på Vestlandet. Prosjektene deres pågår hovedsakelig i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Oppland.

Ørsta og Volda kommune

Siden 2009 har Aurstad hatt større jobber for både Ørsta og Volda kommune. Blant prosjektene har vært sammenbindingsveien knyttet til det nye boligfeltet på Håmyra og utbedring av Botnavegen i Volda. I tillegg har de større oppdrag for kommunen på Øvre Mo og Melsgjerdet næringsområde i Ørsta.

På K A Aurstads nettside heter det at firmaet sitt mantra igjennom mange år har vært: Det finst alltid ei løysing. De fremhever også at alle prosjektene blir kvalitetssikret «heile vegen frå start til slutt».