Statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet 

Volda sjukehus

Volda sjukehus er ikke sikre på hvordan statsbudsjettet kommer til å treffe dem. FOTO: arkiv

I helsesektoren på statsbudsjettet for 2021 var det mange økninger, spesielt for folkehelsen. 

Klokken 10:00 den 7. oktober ble statsbudsjettet lagt fram av regjeringen. Dette er et forslag fra regjeringen på hvor mye penger som skal gå til hva i det kommende året. 

Tor Harald Haukås
Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge mener at dette er et godt budsjett i disse tider. FOTO: Helse Midt-Norge RHF

I statsbudsjettet står det at budsjettet til hele Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 var på 221 milliarder kroner. Årets budsjett satt et forslag på at departementet skulle få over 239 milliarder kroner neste år. Dette er en økning på åtte prosent. 

– Dette er et godt budsjett for helsetjenesten i usikre tider. Det ligger inne rom for økt pasientbehandling neste år, forutsatt at vi har smittesituasjonen under kontroll, skriver kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor Harald Haukås i en e-post til Nærnett.

Hovedprioriteringer

Som Haukås skriver er en av hovedprioriteringene i budsjettforslaget for helsesektoren nettopp det å kunne behandle flere pasienter i sykehusene og øke investeringene. Regjeringen skriver i forslaget at de prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene. Forslaget legger til rette for noen prosent øking i aktiviteten, noe som gir mulighet til å opprettholde en stødig vekst. Dette kan også gjøre så de samtidig kan ta igjen noe av etterslepet som oppsto grunnet pandemien. 

En annen hovedprioritering er at budsjettforslaget skal legge til rette for at Helse- og omsorgstjenesten kan håndtere koronapandemien på en god måte. Det er satt av nesten 11 milliarder kroner til helsesektoren knyttet til koronapandemien. Det står også i budsjettet at de må være forberedt på å slå ned nye utbrudd, både lokalt og nasjonalt. Andre forslag er en rekke tiltak for å møte pandemien, inkludert kjøp og distribusjon av vaksine. 

I statsbudsjettet står det også at regjeringen vil tilrettelegge for en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste. For dette foreslo regjeringen 450 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen for allmennlegetjenesten. Tiltakene i handlingsplanen skal til sammen tilrettelegge for dette. 

Regjeringen skal også legge til rette for bedre kvalitet og økt kapasitet i omsorgstjenestene. Det foreslås å legge til rette for et investeringstilskudd til 1 000 heldøgns omsorgsplasser. Andre forslag inkluderer videreutvikling av prosjektet Menn i helse, som skal bedre rekrutteringen av menn til omsorgsyrker. 

En annen hovedprioritering for regjeringen i Helse- og Omsorgsdepartementet er å satse på barn og unges psykisk helse gjennom en vekst i kommunenes frie inntekter.

Det foreslås også å investere i e-helseløsninger med mål om å etablere en felles kommunal journal. Dette tiltaket vil gi bedre helse for innbyggere gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som utnytter teknologiske muligheter for å tilby helhetlige tjenester av høy kvalitet. 

Tallene i budsjettet

Generelt har omsetningen til Helse- og omsorgsdepartementet gått opp, men både kunnskap og kompetanse og andre helsetiltak innenfor departementet har nedgang ifra statsbudsjettet i fjor. Hver av disse går ned med rundt 15 prosent. 

Alle de andre tallene i sektoren har økt i forslaget i år ifra saldert budsjett 2020. Tannhelse har blitt foreslått 364 millioner, noe som er 22 millioner mer enn i fjor.

Spesielt Helse- og omsorgsdepartementet mv. og  Folkehelse mv. har hatt kraftig økning. Førstnevnte fikk 1,6 milliarder i 2020, men i årets statsbudsjett er det foreslått at de skal bli tildelt 3 milliarder, noe som viser til en økning på nesten 87 prosent. 

Folkehelse mv. har ifra budsjettet i fjor hatt en økning på hele 454 prosent. Saldert budsjett på sektoren i 2020 var på 844 millioner mens i årets budsjettforslag var det satt opp over 4,5 milliarder kroner. 

Skjermdump fra statsbudsjettet 2021
Alle tallene på Helse- og omsorgsdepartementet. Skjermdump fra statsbudsjettet 2021, hentet fra regjeringen.no